Tăng cường quản lý thuế đối với kinh doanh điện mặt trời

DIỄM THƯƠNG 08:00, 19/09/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo kê khai, phân bổ thuế đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh hệ thống điện mặt trời mái nhà có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh; động viên đầy đủ nguồn lực phát sinh từ hoạt động này cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các thành phần kinh tế;U BND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật thuế để các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh hiểu, đồng thuận, tự giác thực hiện kê khai, phân bố, nộp thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh nhưng có trụ sở ngoài tỉnh thành lập chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng để thực hiện kê khai, phân bổ, nộp thuế theo quy định.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để khai thác, thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để có giải pháp quản lý thuế hiệu quả, tuyệt đối không để thất thu thuế trong lĩnh vực này. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện đăng ký, kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các loại thuế liên quan vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh nếu có dấu hiệu rủi ro, vi phạm trong việc kê khai, phân bổ, nộp thuế để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp, cung cấp thông tin những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống điện mặt trời cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế khu vực tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bản thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Kịp thời xem xét giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các vướng mắc, đề xuất của cơ quan Thuế trong việc phối hợp quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin có liên quan theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng để quản lý, thu thuế đối với các doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh Lâm Đồng nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bản tỉnh theo quy định của pháp luật.