Cát Tiên: Tổng giá trị sản xuất GO trong 6 tháng đầu năm tăng gần 8,6%

HOÀNG SA 06:29, 11/06/2024

Theo UBND huyện Cát Tiên, trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt xấp xỉ 18.000 ha, đạt hơn 91% kế hoạch cả năm. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 55.000 tấn. Tổng giá trị sản xuất GO (giá so sánh năm 2010) tăng gần 8,6%; trong đó, các ngành nông, lâm, thủy tăng 4,58%, các ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,78%, các ngành dịch vụ tăng 11,52%. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt 28,36 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh và huyện; trong đó, thu từ thuế, phí ước đạt gần 18,4 tỷ đồng, đạt hơn 55% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ hơn 43% kế hoạch. Huyện Cát Tiên đã duy trì 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế và đạt 10 bác sỹ/ 1 vạn dân; duy trì 30/32 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trên địa bàn huyện hiện là 5 trường; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 96%...