Nối tơ

VÕ ĐÌNH QUÝT 06:13, 01/02/2024
Nối tơ. Ảnh: Võ Đình Quýt