Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm 46%

NGUYỄN NGHĨA 04:42, 10/01/2023

Từ ngày 10/12/2021 đến ngày 9/12/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 266 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp (gồm 192 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 72,2% và 74 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm chiếm 27,8%), diện tích thiệt hại do phá rừng là 26,8 ha, lâm sản thiệt hại 1.361 m3.

Năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 23 vụ vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm; trong đó 11/23 vụ đã phát hiện được đối tượng vi phạm, chiếm 48% và 12/23 vụ chưa phát hiện được đối tượng vi phạm, chiếm 52%. Tổng số vụ đã xử lý 21/23 vụ, hiện còn 2 vụ đang điều tra xác minh và so với cùng kỳ số vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm giảm 1 vụ (tương ứng giảm 4,2%).

Được biết, so với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 224 vụ (tương ứng giảm 46%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 9,25 ha (tương ứng giảm 26%), lâm sản thiệt hại giảm 638,8 m3 (tương ứng giảm 32%).