Tăng cường công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng

THỤY TRANG 06:32, 10/02/2023

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 1/2023, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện và đạt được nhiều kết quả. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Quan tâm xây dựng, phê duyệt, triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023, Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN. 

Cùng với đó, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và mang tính toàn diện. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, chất lượng giải quyết được nâng cao. Thực hiện công tác PCTN, chú trọng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. 

Kết quả, trong tháng 1/2023, toàn ngành Thanh tra Lâm Đồng đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính, trong đó 39 cuộc theo kế hoạch, 13 cuộc đột xuất. Đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận đối với 10 cuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 422 triệu đồng. Các sai phạm chủ yếu được phát hiện trong công tác xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng kinh phí, sử dụng ngân sách nhà nước, thuế. 

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 38 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 19 tổ chức, 63 cá nhân. Qua thanh tra, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 375 triệu đồng trên các lĩnh vực giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; khoa học - công nghệ. 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC cũng được chú trọng. Trong tháng 1/2023, toàn tỉnh đã tiếp 230 lượt công dân với 298 người được tiếp. Trong đó, tiếp thường xuyên 153 lượt với 210 người, tiếp định kỳ 77 lượt với 88 người, có 4 đoàn đông người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân, đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định. 

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn KNTC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 705 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 620 đơn đủ điều kiện xử lý với 75 đơn khiếu nại, 48 đơn tố cáo và 497 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 54 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 238 đơn, tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 328 đơn. 

Công tác PCTN tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện Văn bản số 676/UBND-NC ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về PCTN, Thanh tra tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2023 trên địa bàn. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 do các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định. Trong kỳ, qua công tác thanh tra, kiểm tra cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến hành vi tham nhũng, đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thông qua kết quả thực hiện đã góp phần chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai phạm trên các lĩnh vực, khắc phục chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tháng 1/2023, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra với 113 kết luận, báo cáo. Đến nay, đã thực hiện 19/113 kết luận, báo cáo, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,088 tỷ đồng trên tổng số 5,386 tỷ đồng; xử lý khác 89,7 triệu đồng/2,948,4 tỷ đồng, số 94 kết luận còn lại đang tiếp tục thực hiện.