Đà Lạt: Số vụ vi phạm và diện tích rừng thiệt hại giảm dần qua các năm

NGUYỄN NGHĨA 05:25, 24/04/2023

Theo số liệu của UBND TP Đà Lạt, thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ThU của Thành ủy, tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn giảm dần qua các năm. Năm 2022, thành phố thực hiện trên 308 lượt kiểm tra, truy quét; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép,... 

Số vụ vi phạm đã được phát hiện, xử lý trong năm 2022 là 28 vụ, thiệt hại 13.876 m2 rừng và 183,843 m3 gỗ tròn, so với năm 2021 giảm 16 vụ, tỷ lệ giảm 36%; diện tích rừng thiệt hại giảm 5.800 m2, tỷ lệ giảm 29,5%; khối lượng gỗ tròn thiệt hại tăng 87,487 m3, tỷ lệ tăng 90,8%. Thành phố cũng đã xử lý hình sự 1 vụ, xử lý hành chính 24 vụ.