Toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.156 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh

NGUYỄN NGHĨA 06:37, 26/02/2024

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.156 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, trong đó có 5.591 đơn đủ điều kiện xử lý với 651 đơn khiếu nại, 281 đơn tố cáo và 4.659 đơn kiến nghị, phản ảnh. 

Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 780 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.742 đơn và có 183 đơn đôn đốc việc giải quyết; tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 2.886 đơn (gồm 359 đơn khiếu nại; 122 đơn tố cáo và 2.405 đơn kiến nghị, phản ảnh). 

Đến hết năm 2023, đã giải quyết 274 đơn khiếu nại và 105 đơn tố cáo; trong đó có 11 đơn khiếu nại đúng, 10 đơn khiếu nại đúng một phần, 74 đơn được rút thông qua giải thích, thuyết phục và 179 đơn khiếu nại sai; có 9 đơn tố cáo đúng, 15 đơn tố cáo đúng một phần, 11 đơn tố cáo được rút trong quá trình giải quyết và 70 đơn tố cáo sai.