Thời gian tập sự đóng BHXH có tính hưởng phụ cấp thâm niên?

06:01, 05/01/2022
Ông Phạm Duy Vinh (Đồng Nai) tập sự giảng dạy, ký hợp đồng một năm ở trường đại học (1/10/2015-1/10/2016). Trong thời gian tập sự, ông lại đóng BHXH bắt buộc.
 
Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, thời gian tập sự của ông không được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên. Nhưng theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP thì ông lại được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên, do trong 12 tháng đó ông đã đóng BHXH bắt buộc.
Ông Vinh hỏi, vậy tôi bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên từ thời gian nào?
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
 
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
 
Trong thời gian giáo viên tập sự không được tính là thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên.
 
(Theo Chinhphu.vn)