Có được phép bán chất thải nguy hại?

03:10, 03/10/2022
Ông Nguyễn Phước Thiện (Bình Dương) hỏi, chủ nguồn thải có được phép bán chất thải nguy hại cho đơn vị xử lý có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp theo quy định pháp luật không?
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
 
Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường có quy định, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.
 
Ngoài ra, đề nghị chủ nguồn thải chất thải nguy hại thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường.
 
(Theo Chinhphu.vn)