Thế nào bị coi là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?

03:10, 03/10/2022
Ông Nguyễn Khánh (Gia Lai) hỏi, cụm từ "chuyển mục đích sử dụng đất trái phép" đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được hiểu như thế nào?
 
Về việc xác định mục đích sử dụng đất, ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:
 
Hộ gia đình có một lô đất hiện trạng đang trồng điều (CLN), nguồn gốc nhận chuyển nhượng không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất tại vị trí đó là đất trồng cây hàng năm (NHK).
 
Vậy khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì trong đơn đề nghị ghi mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm hay đất trồng cây lâu năm? Khi công nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì mục đích sử dụng là theo hiện trạng hay theo quy hoạch sử dụng đất?
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
 
"Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép" được nêu tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) là việc sử dụng đất không đúng mục đích theo nguồn gốc đã được xác định trong hồ sơ địa chính (quy định tại Điều 96 Luật Đất đai), giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
 
Căn cứ xác định mục đích sử dụng đất khi cấp sổ đỏ
 
Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 6, Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc xác định mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai và Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).
 
Đối với trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì loại đất được xác định theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin đến ông Khánh để nghiên cứu, căn cứ các quy định nêu trên để xác định mục đích sử dụng đất ghi trên đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật.
 
(Theo chinhphu.vn)