Bức họa đồng quê

NGUYỄN HIỆP 05:28, 11/05/2023
Bức họa đồng quê. Ảnh: Nguyễn Hiệp
Bức họa đồng quê. Ảnh: Nguyễn Hiệp