Đôi bạn

NGUYỄN NGHĨA 05:44, 23/03/2023
Đôi bạn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đôi bạn. Ảnh: Nguyễn Nghĩa