Chợ Đà Lạt

NGUYÊN THI 05:03, 24/08/2023
Chợ Đà Lạt. Ảnh: NGUYÊN THI
Chợ Đà Lạt. Ảnh: Nguyên Thi