Nắng mai Đà Lạt

VÕ TRANG 05:26, 20/07/2023
Nắng mai Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Nắng mai Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang