Ông và cháu

NGUYÊN THI 06:13, 07/09/2023
Ông và cháu. Ảnh: Nguyên Thi
Ông và cháu. Ảnh: Nguyên Thi