Đạ Tẻh: Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững chưa đạt kế hoạch 

ĐÔNG ANH 04:15, 16/03/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022, huyện được phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương là 1,264 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).

Nguồn vốn này được phân bổ cho 5 dự án thành phần của chương trình, gồm: Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với số tiền 491 triệu đồng và các tiểu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất 208 triệu đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp 357 triệu đồng; hỗ trợ việc làm bền vững 35 triệu đồng; truyền thông về giảm nghèo 14 triệu đồng; nâng cao năng lực 104 triệu đồng và giám sát, đánh giá 55 triệu đồng.

Ngay sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn chi tiết của UBND tỉnh, UBND huyện đã phân bổ và giao các cơ quan, đơn vị liên quan làm chủ đầu tư thực hiện; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức các cuộc họp lồng ghép để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí năm 2022 được phân bổ muộn (tháng 8/2022) và vướng một số quy định về phạm vi địa bàn, đối tượng thực hiện và mức hỗ trợ, đang chờ văn bản hướng dẫn của cấp trên nên kết quả giải ngân còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Cụ thể, dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và 2 tiểu dự án là hỗ trợ phát triển sản xuất và giám sát, đánh giá hiện nay chưa thể triển khai thực hiện. Tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp đã triển khai mở được 6 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 146 học viên và đã hoàn thành trong tháng 12/2022, nhưng chưa thể tiến hành giải ngân vì phải chờ văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Riêng các tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững, truyền thông về giảm nghèo và nâng cao năng lực thực hiện chương trình đã được tiến hành triển khai thực hiện và hoàn thành trong tháng 11/2022 với tổng số kinh phí đã giải ngân là 130 triệu/153 triệu đồng.