Lâm Hà: Quan trắc môi trường nhằm ngăn ngừa ô nhiễm

12:09, 14/09/2022
Huyện Lâm Hà đang tiến hành quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện. Theo đó, nhiệm vụ quan trắc sẽ theo dõi diễn biến chất lượng các thành phần môi trường tại địa  phương gồm nước mặt, nước dưới đất (nước ngầm), không khí xung quanh, nhận diện các nguồn tác động, các nguồn thải chính và đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Số lượng lấy mẫu môi trường không khí xung quanh, nước ngầm, nước thải sau xử lý của một số đơn vị sản xuất và nước mặt trên địa bàn gồm 25 mẫu nước thải, 23 mẫu nước mặt, 31 mẫu không khí xung quanh và nước ngầm 15 mẫu. Các mẫu sẽ được phân tích cụ thể các chỉ tiêu, so sánh kết quả quan trắc với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường, nhận diện các nguồn gây tác động và đề xuất giải pháp quản lí, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Kinh phí cho nhiệm vụ quan trắc môi trường là 250 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022.
 
D.Q