Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhiều cơ quan chuyên môn

06:09, 16/09/2022
Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của 17 cơ quan, đơn vị. 
 
Hiện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 19 sở, giảm 1 sở so với năm 2015, cụ thể là giải thể Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ của Sở sang Văn phòng UBND tỉnh. 
 
Đáng chú ý, tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 110 tổ chức, giảm 48 tổ chức so với năm 2017, trong đó giảm 37 phòng thuộc sở, giảm 11 phòng và chi cục. 
 
NGUYỄN NGHĨA