Mưa xuân

07:01, 01/01/2022
Bài thơ em đang viết
Mưa xuân ướt hết rồi
Chồi non và lộc biếc
Viết tiếp lời thơ thôi
 
Nào lúa đồng đang xanh
Áo nâu hiền dáng mẹ
Anh - cánh buồm xa khơi
Nơi chân trời góc bể
 
Mùa Xuân về trước cửa
Chim líu lo trên cành
Gọi chồi non bật mở
Xanh lên ngày đang xanh…
 
NGUYỄN THỊ MINH THÔNG