Đẩy nhanh Chương trình Chuyển đổi số

THANH HỒNG 06:25, 01/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và triển khai thực hiện đồng bộ. 

Theo đó, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đã có hạ tầng đảm bảo công tác quản lý, điều hành qua môi trường mạng. Đã xây dựng và đi vào hoạt động 2 trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC) tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. 

Hạ tầng xã hội số trên địa bàn tỉnh cũng phát triển nhanh chóng phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn đã có điểm phục vụ bưu chính, đã phủ sóng mạng và băng rộng cáp quang, mạng di động 3G, 4G, độ phủ sóng đạt 96% khu dân cư trong toàn tỉnh.


Đây là bước tiến đáng kể trong việc chuyển đổi số của Lâm Đồng, hướng tới thực hiện xã hội số theo yêu cầu đang đặt ra hiện nay...