Trên 334 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

V.QUỲNH 05:54, 26/05/2023

Năm 2023, tổng nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là trên 334 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp là 171,4 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 149 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 22,2 tỷ đồng; vốn đầu tư là 162,5 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 141,3 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 21,2 tỷ đồng). Vốn tín dụng ưu đãi dự kiến là 30 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình năm 2022 là 231,4 tỷ đồng. Đối với nguồn kinh phí năm 2022 chưa giải ngân, UBND tỉnh đã có văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công đến ngày 31/12/2023.

Hiện nay, các địa phương và đơn vị được giao làm chủ đầu tư các nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.