Đã tuyển dụng 3.249 cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

NGUYỄN NGHĨA 05:37, 14/12/2023

Tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ, người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các cấp theo Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 5106/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh.

Thống kê, từ giai đoạn 2016 đến nay, tỉnh đã tuyển dụng tổng cộng 3.249 cán bộ, công chức, viên chức người DTTS. Đây là kết quả minh chứng cho sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ của tỉnh trong việc phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS, qua đó, tạo cho đồng bào DTTS có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của mình, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nhằm đảm bảo quyền lợi và bình đẳng cho tất cả các thành viên trong xã hội.