Ngành Nội vụ tổng kết công tác năm 2023, đề ra nhiệm vụ năm 2024

VIẾT TRỌNG 08:13, 21/12/2023

(LĐ online) - Chiều 20/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

 Dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Bộ Nội vụ; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Tại đầu cầu Lâm Đồng, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S; lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng; lãnh đạo và các đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo Phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính (CCHC) các huyện, thành trong tỉnh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”, trong năm 2023, Bộ Nội vụ đã phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và xây dựng nền hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động toàn ngành; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của đất nước.

Trong năm, Bộ Nội vụ đã tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách pháp luật bảo đảm tính khả thi. Trong đó, kịp thời tham mưu điều chỉnh lương cơ sở tăng lên 20,8%, đồng thời tham mưu trình Quốc hội thông qua cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021 (tương ứng giảm 13,53%); đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63% (tăng 24% so với năm 2021); mở rộng chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tính trong năm 2023, cả nước đã tinh giảm biên chế 7151 trường hợp trong đó Trung ương 146 trường hợp và địa phương 7005 trường hợp.

Ngành cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường CCHC, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực công tác của bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, ngành Nội vụ.

Các đại biểu nghe báo cáo tại đầu cầu Lâm Đồng

Trong năm 2023, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 12 nghị quyết để thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh; đã tích cực tham mưu Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở cũng như bổ sung trên 28.700 biên chế giáo viên cho các địa phương.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024, trong đó ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; trọng tâm là công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế, công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chính quyền cấp xã.

Trong công tác CCHC, toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể CCHC, đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả về đánh giá Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận những kết quả mà ngành Nội vụ đạt được trong năm qua; chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành đồng thời đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm ngành cần thực hiện tốt trong năm 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ cần tập trung nghiên cứu, kết nối với các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng đề án và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn sắp đến; tiếp tục đẩy mạnh CCHC để nâng cao năng lực, hiệu lực công việc cũng như cần tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp để đáp ứng nhiệm vụ trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.