Giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của ngành Y tế đạt thấp

AN NHIÊN 06:35, 29/02/2024

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia từ số liệu của các đơn vị trực thuộc trong ngành Y tế báo cáo năm 2023 có tỷ lệ giải ngân thấp. Cụ thể như sau: Dự toán tổng kinh phí 7,15 tỷ đồng; trong đó, kinh phí năm trước chuyển sang gần 135 triệu đồng và dự toán giao năm 2023 là 7 tỷ đồng.

Tổng cộng kinh phí thực chi năm 2023 là 1,534 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 21,5 %. Bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 329 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 49,3%. Dự án 7 về Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em 320 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 52,9%. Dự án 10, Tiểu dự án 3 về Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình 8,9 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 14,3 %.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 1,15 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 18%. Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng Tiểu dự án 2 về Cải thiện dinh dưỡng 1,129 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 17,9%. Dự án 7 Tiểu dự án 2 về Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện chương trình 20 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 24,6%.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 55 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 63,1%. Dự án 3 Chi quản lý, công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình 0 đồng, lũy kế từ đầu năm 55 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 63,1%.

Kết quả chi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của ngành Y tế đến cuối năm 2023 là 1,534 tỷ đồng; số kinh phí tồn cuối kỳ này là 5,616 tỷ đồng.