Quý I, toàn tỉnh đã tiếp nhận 130.347 hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực

NGUYỄN NGHĨA 05:58, 08/04/2024

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, đối chiếu với yêu cầu, điều kiện của tỉnh và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp 448 dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công toàn trình (đạt tỷ lệ 100%) và 747 dịch vụ công trực tuyến một phần. Trong quý I/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận 130.347 hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực. 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, 100% TTHC triển khai thanh toán trực tuyến đều phát sinh giao dịch trực tuyến. Trong 3 tháng qua, tỉnh Lâm Đồng phát sinh 75.748 giao dịch thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ 60,31%.

Ngoài ra, tỉnh đang xây dựng biểu mẫu điện tử để khai thác dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC cho người dân. Hoàn thành kết nối kỹ thuật thực hiện nhóm TTHC liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.