BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:
Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN các cấp

AN NHIÊN 06:46, 23/05/2024

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN các cấp trong tỉnh được thành lập, kiện toàn vào giữa năm 2021, bao gồm: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; 12 Ban Chỉ đạo huyện, thành phố và 142 Ban Chỉ đạo cấp xã.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và quý I/ 2024
Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và quý I/ 2024

Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập gồm có 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Giám đốc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo tỉnh có thay đổi Trưởng ban, thay đổi một số thành viên để đảm bảo công tác chỉ đạo, hoạt động được kịp thời, thống nhất. 

Năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh bổ sung thêm các thành viên là Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và 12 thành viên là Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện. Đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện bổ sung thêm Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã vào thành viên Ban Chỉ đạo; đối với cấp xã Ban Chỉ đạo có đầy đủ thành viên là lãnh đạo UBND cấp xã làm Trưởng ban, các thành viên là công chức văn hóa - xã hội, các tổ trưởng dân phố, viên chức cơ quan BHXH và các nhân viên thu của các Tổ chức dịch vụ; đã phân công rõ người, rõ việc của từng thành viên, nhất là Ban Chỉ đạo cấp xã đã bổ sung và phân công nhiệm vụ cho công chức văn hóa - xã hội theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo các cấp đã ban hành Quy chế hoạt động, quy định nguyên tắc làm việc, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên theo tinh thần đúng người, đúng việc gắn liền với chức năng nhiệm vụ của các thành viên và công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo các cấp đã thực hiện 86 lượt kiểm tra, giám sát và tổ chức 2 hội nghị để đánh giá việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của cấp dưới. Trong đó, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đến giám sát và làm việc trực tiếp tại 3 huyện có chỉ tiêu đạt thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện giám sát 83 lượt tại cấp xã. Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để phối hợp chỉ đạo công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Hằng năm, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chỉ tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHTN, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, tổng số kinh phí của ngân sách địa phương hỗ trợ cho 306.496 người dân tham gia BHYT là 93,170 tỷ đồng. Quý I/2024, hỗ trợ cho 270.357 người với tổng số tiền hỗ trợ là 27,315 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp tích cực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT với tổng số tiền 1,23 tỷ đồng.

Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành và cơ quan BHXH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 35 văn bản; UBND các huyện, thành phố ban hành 203 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; UBND cấp xã ban hành 423 văn bản tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện tốt công tác giám định BHYT tránh để xảy ra tình trạng trục lợi quỹ; chỉ đạo giảm nợ đóng BHXH, xử lý  tình trạng nợ đóng BHXH kéo dài nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người lao động tại công ty này.

Kết quả thực hiện  chỉ tiêu được giao về phát triển người tham gia thu, giảm số tiền chậm đóng: Đến 31/12/2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 120.687 người (đạt 16,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 21.632 người (đạt tỷ lệ 2,7% lực lượng lao động trong độ tuổi), số người tham gia BHTN là 90.689 người (đạt 11,32% lực lượng lao động trong độ tuổi). Tổng số người tham gia BHYT là 1.243.045 người (đạt 93,46% dân số). 

Đến hết tháng 3/2024, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 112.772 người (đạt 15,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.025 người (đạt tỷ lệ 1,9% lực lượng lao động trong độ tuổi); số người tham gia BHTN là 89.318 người (đạt 11,3% lực lượng lao động trong độ tuổi). Tổng số người tham gia BHYT là 1.179.349 người (đạt 87,94% dân số).

Hoạt động truyền thông vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được triển khai quyết liệt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, bằng nhiều hình thức linh hoạt, thường xuyên. Đầu năm 2024 đến nay, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan BHXH đã phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức 8/12 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 86/142 Ban Chỉ đạo cấp xã phối hợp cùng cơ quan BHXH tập huấn, đối thoại tuyên truyền chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, đồng thời hướng dẫn việc tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng, với gần 3.000 người tham dự. Ngoài ra, toàn tỉnh đã tổ chức 29 đợt ra quân tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, kết quả đã vận động được 298 người tham gia BHXH tự nguyện và 745 người tham gia BHYT tự đóng.

Số thu vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2023 hơn 3.137 tỷ đồng, số nợ trong năm là 53,5 tỷ đồng (bằng 1,75% so với số phải thu). Công tác thanh tra, kiểm tra được các sở, ngành quan tâm triển khai thực hiện; đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và thanh tra chuyên ngành đột xuất đạt hiệu quả cao. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN được kịp thời đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Tổng số tiền đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm hơn 3.323 tỷ đồng, so với năm 2022 tăng 14,9%, tương đương hơn 430 tỷ đồng. 

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Lâm Đồng cho biết phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới,  tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp. Tham mưu cấp ủy đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH vào Nghị quyết của từng cấp ủy các cấp theo Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện. UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu huyện ủy, thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp quan tâm thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từng vùng đảm bảo hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu được giao. UBND cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân. Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, nhất là công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho công tác phát triển người tham gia được thực hiện hiệu quả. Rà soát các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, đảm bảo không bỏ sót đối tượng; tổ chức cấp thẻ BHYT đúng quy trình, quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp huyện trong việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT đối với các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng, chưa đóng hoặc đóng BHXH, BHYT, BHTN chưa đầy đủ cho người lao động, nhất là thanh tra đột xuất. Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chính sách và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện tích cực các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN.