Ðức Trọng: Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

NHẬT MINH 05:26, 22/05/2024

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 66 của Chủ tịch UBND  huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Đức Trọng. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có việc làm và thu nhập ổn định.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Trọng tham gia gửi tiền tiết kiệm 
tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Đoàn viên, thanh niên huyện Đức Trọng tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 2470 ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch số 66 ngày 1/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đức Trọng; cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “Giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 261 tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 15/15 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.

Tính đến ngày 30/4/2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng đang thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 552.060 triệu đồng/11.888 hộ vay vốn; nợ quá hạn vẫn tiếp tục được kiểm soát và giảm sâu so với trước khi Chỉ thị số 40-CT/TW ban hành, tổng nợ khoanh, nợ quá hạn đến 30/4/2024 là 967 triệu đồng, chiếm 0,18/tổng dư nợ, giảm 1.379 triệu đồng (trong đó nợ khoanh giảm 1.100 triệu đồng, nợ quá hạn giảm 279 triệu đồng).

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội được HĐND, UBND huyện quan tâm. Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, hàng năm, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua kỳ họp HĐND để trích một phần ngân sách chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Trong giai đoạn 2014-2024, UBND huyện đã chuyển 29.300 triệu đồng sang Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, số dư nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 30/4/2024 là 30.555 triệu đồng.

Theo ông Lâm Văn Hùng - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Trọng tiếp tục tăng cường thực hiện hoạt động tín dụng chính sách, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, bố trí nguồn vốn ngân sách để cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách khác; tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác cho vay, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng nhằm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, phối hợp hiệu quả, lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật,… nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.