Giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

08:03, 03/03/2017

Đây là một trong những nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp thông qua kết quả rà soát đơn giản hóa thủ thục hành chính năm 2016 và triển khai xây dựng nội dung rà soát đơn giản hóa TTHC trong năm 2017 do Sở Tư pháp Lâm Đồng chủ trì vừa được tổ chức.

Đây là một trong những nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp thông qua kết quả rà soát đơn giản hóa thủ thục hành chính (TTHC) năm 2016 và triển khai xây dựng nội dung rà soát đơn giản hóa TTHC trong năm 2017 do Sở Tư pháp Lâm Đồng chủ trì vừa được tổ chức.
 
Trong năm 2016, Lâm Đồng đã đánh giá tác động đối với 6 TTHC tại 3 quyết định; ban hành 31 quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, trong đó có 20 TTHC cấp tỉnh; 6 TTHC cấp huyện, 4 TTHC cấp xã, 1 TTHC đặc thù. 
 
Tính đến thời điểm này, số lượng TTHC được UBND tỉnh công bố công khai thực hiện trên địa bàn Lâm Đồng 1.495 thủ tục, cấp tỉnh 1.039 thủ tục (có 6 thủ tục đặc thù), cấp huyện có 332 thủ tục (trong đó có 21 thủ tục đặc thù) và cấp xã có 124 thủ tục.
 
Tỉnh cũng thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; thực hiện tốt việc giải quyết TTHC trên địa bàn; phối hợp truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.
Cuộc họp đã dành thời gian thảo luận và triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong CCHC; bàn kế hoạch thực hiện giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực so với quy định theo chương trình hành động của UBND tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu trong năm 2017 đồng thời các đại biểu cũng đề xuất nội dung rà soát đơn giản hóa TTHC cho năm nay.
 
VIẾT TRỌNG