Di Linh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,61%

08:08, 07/08/2017

Theo số liệu rà soát hộ nghèo cuối năm 2016, hiện nay, số hộ nghèo toàn huyện Di Linh còn 3.174 (chiếm tỷ lệ 8,01% số hộ toàn huyện). Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 2.010 hộ (chiếm 14,38% số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện), hộ cận nghèo là 2.639 hộ (chiếm 6,73%).

Theo số liệu rà soát hộ nghèo cuối năm 2016, hiện nay, số hộ nghèo toàn huyện Di Linh còn 3.174 (chiếm tỷ lệ 8,01% số hộ toàn huyện). Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 2.010 hộ (chiếm 14,38% số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện), hộ cận nghèo là 2.639 hộ (chiếm 6,73%).
 
Có được kết quả đó, trong năm 2016, huyện Di Linh đã quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 2,03% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu của huyện đề ra, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,68%. 
 
Năm 2017, huyện Di Linh tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ các xã nghèo, thôn nghèo theo kế hoạch, đồng thời ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, khuyến khích người nghèo tự chủ vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 - 2020 giảm còn 6,61% (giảm từ 1,5 - 2%).  
 
LAM PHƯƠNG