80 học viên tham gia lớp học Trung cấp Chính trị - Hành chính

06:10, 31/10/2019

Ngày 29 /10, tại Trung tâm Chính trị huyện Đức Trọng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 73 hệ không tập trung.

Ngày 29 /10, tại Trung tâm Chính trị huyện Đức Trọng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 73 hệ không tập trung.
 
Tham gia lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính có 80 học viên là công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các phòng ban, đơn vị. Trong thời gian 12 tháng, học viên được quán triệt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội…
 
Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị - quản lý hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn, các trường học trong huyện, đáp ứng được yêu cầu quy hoạch, tạo nguồn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện nhà cho những năm tới.
 
Được biết, từ năm 2013 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp, tạo điều kiện cho huyện Đức Trọng tổ chức được 5 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung tại huyện đào tạo 414 học viên.
 
N.MINH