Công nhận 37 danh hiệu đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, năm học 2018 – 2019

06:10, 25/10/2019

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đam Rông vừa tổ chức họp để xét duyệt và đề nghị công nhận các danh hiệu đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, năm học 2018 - 2019.

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Đam Rông vừa tổ chức họp để xét duyệt và đề nghị công nhận các danh hiệu đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, năm học 2018 - 2019.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất công nhận 37 đơn vị trường học trên địa bàn huyện đạt danh hiệu đơn vị trường chuẩn văn hóa, năm học 2018 - 2019. Trong đó, 9 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.
 
Đây là những đơn vị trường học đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết thống nhất xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; viên chức - người lao động của đơn vị luôn đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” và tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương...
 
VĂN TÂM