Trên 73 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

06:03, 13/03/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết nghị phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020...

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết nghị phân bổ vốn đầu tư thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 với số tiền 73,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Số kinh phí trên được phân bổ cho huyện Đam Rông trên 44,4 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 30a. Còn lại trên 29,3 tỷ đồng, phân bổ cho UBND các huyện thực hiện Chương trình 135 tại 11 xã và 110 thôn đặc biệt khó khăn. Các chương trình, dự án chú trọng vào hoạt động tạo sinh kế bền vững cho cư dân, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích giảm nghèo bền vững.
 
D.Q