Đạ Huoai: Đẩy mạnh ứng dụng ISO trên địa bàn

02:04, 09/04/2021

UBND huyện Đạ Huoai đang đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. 

UBND huyện Đạ Huoai đang đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. 
 
Hiện có 12/13 cơ quan chuyên môn và 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai áp dụng và công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.
 
Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã trên địa bàn Đạ Huoai đến nay đã được áp dụng HTQLCL và đã được công bố. Huyện cũng kịp thời sửa đổi, bổ sung khi thủ tục hành chính được sửa đổi hoặc thay thế. 
 
 Cuối năm 2020, huyện đã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015 gồm 321 thủ tục hành chính áp dụng đối với các lĩnh vực hoạt động tại 12/13 cơ quan, đơn vị thuộc huyện; chỉ riêng Văn phòng HĐND và UBND huyện không có thủ tục hành chính.
 
VIẾT TRỌNG