Đức Trọng quan tâm thực hiện công tác cán bộ nữ

06:04, 13/04/2021

Những năm qua, việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Trọng quan tâm...

Những năm qua, việc nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Trọng quan tâm. Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn huyện tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
 
Chú trọng khâu quy hoạch
 
Theo Huyện ủy Đức Trọng, thời gian qua, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ của huyện ngày càng trưởng thành, phát triển về mọi mặt, nhiều chị em có năng lực đã được quy hoạch, bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
 
Để bảo đảm nguồn cán bộ kế thừa, đảm đương tốt nhiệm vụ chính trị, địa phương trước mắt cũng như lâu dài, UBND huyện Đức Trọng đã chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, sử dụng hợp lý, đúng sở trường, chuyên môn đối với đội ngũ nữ. 
 
Theo đó, huyện đã xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ từ nay đến năm 2025, trong số 673 cán bộ được quy hoạch, có 267 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 39,7%. Theo lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng, việc quy hoạch, bố trí luôn có sự bàn bạc, cân nhắc, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nữ được bố trí an tâm cống hiến và phát huy tốt nghiệp vụ chuyên môn.
 
Những kết quả khả quan
 
Cũng theo Huyện ủy Đức Trọng, hàng năm, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức luôn chú trọng đến công tác đào tạo, phát triển cán bộ, công chức, viên chức nữ, trên cơ sở rà soát số lượng cán bộ, công chức, viên chức nữ hiện có, xây dựng quy hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ và nhất là cán bộ, công chức, viên chức nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Xuất phát từ yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, do đó cán bộ, công chức, viên chức nữ có điều kiện thuận lợi để tham gia học tập, bồi dưỡng.
 
Trong 5 năm, qua số lượng cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng là 403 người, trong đó đào tạo lý luận chính trị cho 180 người, bồi dưỡng quản lý nhà nước và bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 223 người, ngoài ra cử cán bộ, công chức, viên chức nữ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo từng ngành, lĩnh vực công tác.
 
Để đạt được kết quả trên, trong những năm qua, Huyện ủy Đức Trọng đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị như triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu phù hợp với Luật Bình đẳng giới; thực hiện công tác quy hoạch chức danh cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ trong các cơ quan, đơn vị; thường xuyên cử cán bộ, lãnh đạo nữ tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực.
 
Nếu như giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng đạt 23,9%; tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp là 25,9% và tỷ lệ phòng ban, đơn vị, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ là 68,8%, thì giai đoạn 2016 - 2020, sự tham gia của phụ nữ trong các cấp ủy và HĐND các cấp đã có sự thay đổi với tỷ lệ nữ tham gia giữ các vị trí chủ chốt ngày càng tăng. Cụ thể: Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có 8/43 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,6%; tỷ lệ nữ quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 30/84 đồng chí, chiếm tỷ lệ 35,7%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 30% (12/40 đại biểu) và tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 29,87% (138/462 đại biểu). Cùng đó, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại huyện Đức Trọng là 40% (2/5 đồng chí), có 5/11 cơ quan (tỷ lệ 45%) có lãnh đạo chủ chốt là nữ; còn đối với cấp xã là 35,58% (111/312 đồng chí), có 13/15 xã, thị trấn có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm tỷ lệ 86,7%...
 
Nhìn chung, các cấp ủy từ huyện đến các xã, thị trấn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Trọng luôn nhận thức đúng mục đích, nhu cầu, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cụ thể cho từng chức danh cán bộ, trong đó quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt, đảm bảo dân chủ, khách quan, từ đó từng bước góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.
 
NHẬT MINH