Chuyển đổi vị trí công tác 257 cán bộ, công chức

03:12, 05/12/2022
Theo đánh giá, thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh thường xuyên nghiên cứu, rà soát các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi để xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là người làm công tác cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. 
 
Từ đầu năm đến nay, một số cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn với tổng cộng 257 cán bộ, công chức. Việc chuyển đổi vị trí công tác cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi; bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, địa phương, đơn vị hiện trên cơ sở kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
NGUYÊN THI