Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

HỮU TÚC 06:00, 30/01/2023

Năm 2023, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Với quan điểm phát huy lợi thế, hiệu quả nguồn lực, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ làm động lực cho phát triển..., Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Nguyệt Thu
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Nguyệt Thu

Theo đó, về công tác xây dựng Đảng - hệ thống chính trị, Tỉnh ủy xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh ủy xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, luôn đi trước một bước, từ đó tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng tổng kết thực tiễn; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; hoàn thành việc thẩm định và phát hành Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2005 - 2020.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XIII); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết nạp đảng viên, trong đó chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhất là chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với Đề án Vị trí việc làm. Sáp nhập lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và 2025 - 2030, 2026 - 2031; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Cụ thể hóa và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; tuyển chọn, phân công, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định của Đảng về nêu gương, bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: Công tác cán bộ, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng,… 

Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí, Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,… 

Mặt khác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bám sát cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh những âm mưu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... 

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ. Đổi mới quy trình tổ chức thực hiện, phương pháp, lề lối làm việc,... để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Với phương châm: “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023.

5 CHỈ TIÊU XÂY DỰNG ĐẢNG - HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2023

- Có từ 90% các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị; trong đó có từ 25% cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân có sản phẩm cụ thể được đánh giá cấp độ “đạt” theo yêu cầu. 

- 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện trách nhiệm về nêu gương theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 

- Có 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ; thành lập ít nhất 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, hoặc doanh nghiệp nước ngoài, hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 

- 100% cấp ủy cơ sở, đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát theo quy định.