Tự hào về những mùa xuân có Đảng

PHẠM THÀNH ĐỒNG 09:18, 30/01/2023

Theo quy luật của tự nhiên, một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, với những đặc trưng riêng biệt của mỗi mùa, song từ những nét riêng đó lại cùng tạo nên sự đa dạng, trù phú, sinh sôi của cuộc sống; và trong bốn mùa ấy, người ta vẫn thích nhất là mùa xuân. Bởi vì, đây là mùa của sự ấm áp sinh sôi, vạn vật đâm chồi, nảy lộc, thanh âm kết trái cho đời. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra đời vào mùa xuân để mãi mãi trường tồn một thực tiễn: Đảng, mùa xuân, đất nước hòa quyện với nhau là một; để trong mỗi chúng ta, mỗi người dân Việt Nam, ai cũng rạo rực chờ đón mùa xuân, mùa xuân có Đảng. 

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh: Tư liệu
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh: Tư liệu

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, điều đó chứng tỏ giai cấp vô sản đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo. Từ đây, Cách mạng Việt Nam thuộc quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng từ đây, Cách mạng Việt Nam thuộc bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Hơn chín mươi mùa xuân, thời gian quá ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc nhưng“pho sử vàng hơn chín mươi năm ấy” đã khẳng định, đúc kết một chân lý “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

Ngược dòng lịch sử nhớ lại mùa xuân Canh Ngọ năm 1930, sau nhiều năm bôn ba khắp bốn biển năm châu tìm con đường cứu nước cho dân tộc; đặc biệt là sau khi đọc được Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức hợp nhất ba nhóm cách mạng Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc. Ngay từ khi mới thành lập, bằng đường lối đúng đắn của mình là giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã tập hợp lực lượng, dẫn dắt, lãnh đạo các phong trào cách mạng chống lại ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931. Đến mùa xuân Ất Dậu năm 1945, khi mới mười lăm tuổi, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á; chấm dứt đêm trường nô lệ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Tiếp đó, hai mươi bốn tuổi, vào năm Giáp Ngọ 1954, Đảng lãnh đạo quân và dân đánh thắng thực dân Pháp làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Và đến mùa xuân Ất Mão năm 1975, bằng tài năng và trí tuệ của mình, Đảng lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử “ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

 Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh, bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh; với những kỳ tích tưởng rằng không bao giờ có được. Phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”.

Điều đó được minh chứng bằng những con số biết nói: Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 song kinh tế Việt Nam được thế giới công nhận là top tăng trưởng kinh tế cao; đến  trung tuần tháng 12/2022, nước ta xuất khẩu đạt con số kỷ lục là trên 700 tỷ đô la Mỹ, mặc dù tình hình thế giới có nhiều khó khăn biến động. Vai trò, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế: vào ngày 11/10/2022, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025 với số phiếu rất cao; cùng đó là kết quả tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Trải qua hơn 90 thập kỷ với bao khó khăn thử thách song “tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện tốt khát vọng cháy bỏng là “phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới…”.

Tự hào về những mùa xuân có Đảng, với những thắng lợi có thể gọi là kỳ tích mà Đảng đã đem lại trong hơn chín mươi mùa xuân, mỗi chúng ta càng tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ đáp ứng sự kỳ vọng của tuyệt đại đa số Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” trên con đường hội nhập và phát triển. Và có lẽ trên khắp thế giới này, không một dân tộc nào, một quốc gia nào, lại có sự gắn bó máu thịt keo sơn giữa Đảng và Nhân dân như dân tộc Việt Nam, mà người dân thường gọi Đảng Cộng sản bằng những từ hết sức gần gũi thân thương “Đảng của mình”. 

Tự hào về những mùa xuân có Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại kính yêu; mỗi chúng ta, mà trước hết là cán bộ, đảng viên, càng ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã chọn, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, để giữ mãi những mùa xuân ấm no hạnh phúc cho dân tộc.