Cát Tiên: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

HOÀNG SA 06:04, 30/01/2023

Năm qua, các cấp ủy huyện Cát Tiên tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa địa phương phát triển toàn diện.

Huyện Cát Tiên quyết tâm cao thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trên địa bàn
Huyện Cát Tiên quyết tâm cao thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cho biết, trong năm 2022, Huyện ủy Cát Tiên đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. 

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 4 chỉ thị, 1 nghị quyết, 13 chương trình, 50 kế hoạch, 3 hướng dẫn, 439 kết luận, 383 quyết định...; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 6 kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm và cụ thể hóa thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện. 

Mặt khác, trong năm 2022, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện đã đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, 100% đảng viên đang công tác được cấp ủy, tổ chức Đảng đang sinh hoạt giới thiệu thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; trong năm kết nạp mới được 50 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng lên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy trình, quy định, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. 

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Bình, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ đại hội, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. Do đó, với quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ làm động lực phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên đã đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chủ đề hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm; quyết liệt, đột phá, đồng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII", trong đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy lợi thế, tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, đi đôi với phát huy giá trị bản sắc văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.