Lâm Đồng ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự tại Đà Lạt

C.THÀNH 07:13, 08/09/2023

(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt.

Dinh III (số 01, đường Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt) là một trong 3 biệt thự thuộc nhóm một (bên cạnh Dinh I và Dinh II).
Dinh III (số 01, đường Triệu Việt Vương, Phường 4, TP Đà Lạt) là một trong 3 biệt thự thuộc nhóm một (bên cạnh Dinh I và Dinh II).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2023 và thay thế Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 8/12/2017UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt.

Theo phân loại của UBND tỉnh Lâm Đồng, tại TP Đà Lạt có 166 biệt thự được phân thành ba nhóm, gồm: Biệt thự nhóm một là biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và có giá trị lịch sử, văn hóa (3 nhà biệt thự); biệt thự nhóm hai là biệt thự không thuộc biệt thự nhóm một nhưng có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa (gồm 69 nhà biệt thự); biệt thự nhóm ba là biệt thự không thuộc biệt thự nhóm một và biệt thự nhóm hai (gồm 94 nhà biệt thự).

Quyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn gồm 16 Điều, 3 Chương gồm quy định chung, quy định cụ thể và tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, điều chỉnh, xác định danh mục nhà biệt thự theo quy định; hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định này để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy định này.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND TP Đà Lạt thực hiện công bố công khai danh mục nhà biệt thự đã được phân loại đính kèm quyết định này.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà TP Đà Lạt tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai của nhà biệt thự theo quy định; rà soát quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước để xây dựng hồ sơ khoa học tham mưu, đề xuất UBND tỉnh công nhận di tích đối với biệt thự có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật; nghiên cứu, đề xuất việc bố trí kinh phí quản lý, bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà biệt thự theo quy định; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đầu tư vào nhà biệt thự; tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư...