Lạc Dương chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

06:11, 08/11/2019

Ðể triển khai tốt công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới là một trong những nội dung quan trọng được Huyện ủy Lạc Dương chú trọng.

Ðể triển khai tốt công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới là một trong những nội dung quan trọng được Huyện ủy Lạc Dương chú trọng.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của huyện Lạc Dương. Ảnh: V.Hùng
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của huyện Lạc Dương. Ảnh: V.Hùng
 
Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương cho hay, để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy đặc biệt được quan tâm với các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lạc Dương nhấn mạnh: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với Nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.
 
Về cơ cấu cấp ủy, cơ bản bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng. Thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, phòng, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ từ nơi khác đến. Cơ bản thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp; riêng xã Đưng K’Nớ tiếp tục thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi (cấp huyện: <40, 40-50, >50; cấp xã: <35, 35-45, >45) trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy. Vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ số lượng, cơ cấu thì phải khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ sung, thay thế trong nhiệm kỳ bảo đảm đủ cơ cấu, tỷ lệ theo đúng quy định.
 
Về độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội: Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử. Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cấp cơ sở tháng 4/2020; cấp huyện tháng 6/2020. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương, Tỉnh ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và tình hình đội ngũ cán bộ, đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên; cấp ủy khóa mới quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy trên cơ sở quy định khung của cấp có thẩm quyền.
 
VIỆT HÙNG