Toàn dân, toàn xã hội đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

05:12, 26/12/2019

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tập trung hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất và hành động...

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tập trung hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp tuyên truyền, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất và hành động. Qua đó, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị do Nghị quyết Tỉnh ủy và các cấp ủy đề ra.
 
Theo đó, hệ thống Mặt trận toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản, mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”... Tập trung thực hiện mạnh mẽ giải pháp tuyên truyền, huy động nguồn lực xây nhà ở cho người nghèo, được nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Hoạt động phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... được chú trọng. Vai trò, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng thiết thực, hiệu quả.
 
Năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại - kỷ niệm 90 mùa Xuân của Đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hành dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
 
Trong đó, chú trọng chương trình vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở từng địa phương, cơ sở. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), hệ thống Mặt trận tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”... Huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai và những người khó khăn trong xã hội. Tập trung vận động, điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây nhà ở cho các hộ nghèo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
 
Để thực hiện các mục tiêu trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng: Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm năm 2020 hướng về cơ sở, địa bàn khu dân; tăng cường hiệp thương, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và người tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo, người uy tín trong các dân tộc, chuyên gia trên các lĩnh vực. Đồng thời nâng cao công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động toàn dân, toàn xã hội đóng góp công sức, trí tuệ, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
LAN HỒ