Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

05:01, 03/01/2020

(LĐ online) - Chiều ngày 3/1/2020, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020...

(LĐ online) - Chiều ngày 3/1/2020, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị dưới sự chủ trì của  đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Phó trưởng Ban Nguyễn Thị Mỵ, Nghiêm Xuân Đức. Hội nghị có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Thành ủy, Huyện ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh, các sở, ngành liên quan. 
 
Chủ trì điều hành hội nghị
Chủ trì điều hành hội nghị
 
Năm 2019, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đã bám sát nhiệm vụ đề ra, nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10, 11 (khóa XII); việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều cách làm hay, sáng tạo; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh; chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để chỉ đạo định hướng và triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương.
 
Kết nối hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến cấp huyện để đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh được tiếp thu nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện của Trung ương, của tỉnh; từ đó các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên các cấp thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền để quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân… nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung. 
 
Về tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp: Toàn ngành tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham gia đóng góp, xây dựng các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tích cực tham gia Tiểu ban Văn kiện. 
 
Các địa phương, đơn vị đã chú trọng bám sát vào các đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện để tiến hành khảo sát, lấy ý kiến về những vấn đề tác động trực tiếp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Qua đó, nắm bắt được nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao tính lý luận và có căn cứ để tham mưu các cấp ủy đảng trong cụ thể hóa triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất giải quyết các vướng mắc, bất cập.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục như về công tác tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân chưa đi vào chiều sâu, chủ yếu mới ở những vụ việc, sự kiện cụ thể; chất lượng thông tin dư luận phản ánh chưa toàn diện.
 
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019
 
Tại buổi tổng kết, các đại  biểu tham dự đã góp ý thảo luận, đề  ra những giải pháp trong năm 2020. Đi sâu đánh giá những hạn chế, trong định hướng thông tin dư luận xã hội đôi lúc còn chậm so với mạng xã hội, cần đẩy nhanh tiến độ định hướng của Tuyên giáo theo dòng thời sự để Nhân dân dễ nhớ và dễ làm theo. 
 
 Các đại biểu tham dự đã đồng thời đề ra giải pháp, kế hoạch để thực hiện. Đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin, nghiệp vụ trong ngành. Đối với Chỉ thị 05-CT/TW, giải pháp nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điển hình, cụ thể là  tìm tập thể, cá nhân để khen thưởng hiện là vấn đề rất khó. 
 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Nguyễn Vĩnh Phúc đã kết luận hội nghị cần tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề năm 2020 “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Ngành Tuyên giáo sẽ chủ động tham mưu hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và giáo dục lý luận chính trị ở các cấp. Triển khai nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” và tổ chức các sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục tham mưu định hướng lĩnh vực này trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Dịp này, có 10 tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019. 
 
Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 03 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); công tác thông tin phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.
 
NGUYỆT THU