Tinh giản 88 biên chế trong năm 2019

06:02, 14/02/2020

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tinh giản 88 biên chế trong toàn tỉnh trong năm 2019. 

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tinh giản 88 biên chế trong toàn tỉnh trong năm 2019. 
 
 Trong các trường hợp tinh giản biên chế trên, khối cơ quan hành chính có 22 người; khối đơn vị sự nghiệp công lập có 55 người; cán bộ công chức cấp xã có 11 người. 
 
Cùng đó, tỉnh cũng thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách cho 5 cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử theo qui định. 
 
Tính chung, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2019 cũng giảm 83 biên chế so với năm trước đó, còn số người làm việc trong các cơ quan sự nghiệp công lập và các hội đặc thù trong tỉnh cũng giảm nhanh, giảm 677 người so với năm trước đó.
 
VIẾT TRỌNG