Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới

06:02, 17/02/2020

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động trong việc củng cố khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển bền vững.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động trong việc củng cố khối đại đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển bền vững.
 
 Vào các dịp lễ, tết lãnh đạo tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn thăm hỏi, động viên các vị chức sắc tôn giáo và bà con các tín đồ tôn giáo thi đua yêu nước, phát huy tình đoàn kết dân tộc xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh. Ảnh: N.Thu
Vào các dịp lễ, tết lãnh đạo tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn thăm hỏi, động viên các vị chức sắc tôn giáo và bà con các tín đồ tôn giáo thi đua yêu nước, phát huy tình đoàn kết dân tộc xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh. Ảnh: N.Thu
 
Trong 5 năm gần đây, Lâm Đồng đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao, hướng đến xây dựng cuộc sống ngày càng chất lượng hơn. Có được thành quả ấy, phải kể tới vai trò đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích của MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả năm 2019, có 16/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 66,7 triệu đồng; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt được nhiều thành tựu…
 
Công tác Mặt trận của tỉnh trong những năm qua có nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Mặt trận các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả việc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể, theo thống kê 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 55 tỷ đồng, xây dựng trên 2.700 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 37,9 tỷ đồng; tặng trên 150.000 suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo và hỗ trợ giống, vốn, kinh nghiệm để phát triển sản xuất…; huy động tham gia chương trình an sinh xã hội trên 120 tỷ đồng, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,91%. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đã mang lại hiệu quả thiết thực. 
 
Vai trò của hệ thống Mặt trận tỉnh được thể hiện rõ trong việc đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tích cực động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh ngày càng được khẳng định. Nổi bật như: Giám sát việc huy động nguồn lực và quản lý, sử dụng vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh… Nội dung phối hợp công tác giữa UBMTTQVN tỉnh với chính quyền cùng cấp ngày càng rõ nét, chặt chẽ, tạo nên tính đồng bộ, hiệu quả từ công tác quản lý của chính quyền với công tác tuyên truyền, vận động thực hiện và giám sát của UBMTTQVN các cấp trong tỉnh.
 
Đánh giá cao vai trò và kết quả của UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua (2015 - 2019), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Phùng Khánh Tài ghi nhận: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, động viên nhân dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định và phát triển toàn diện.
 
Để tiếp tục phát huy xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng đặt ra yêu cầu: Việc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện theo quy định pháp luật của các cấp chính quyền. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới. 
 
Xác định nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo với nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cho rằng: Năm 2020 hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 do Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của MTTQ Việt Nam các cấp đó chính là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  
 
 NGUYỆT THU