Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020

04:03, 03/03/2020

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

 (Theo vov.vn)