Di Linh chú trọng công tác xây dựng Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số

05:07, 01/07/2020

Di Linh là địa phương có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 64.131 người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 38,93% dân số toàn huyện; có 17 xã và thị trấn, 84 thôn, tổ dân phố có đồng bào DTTS, 26 thôn đặc biệt khó khăn...

Di Linh là địa phương có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 64.131 người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 38,93% dân số toàn huyện; có 17 xã và thị trấn, 84 thôn, tổ dân phố có đồng bào DTTS, 26 thôn đặc biệt khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ huyện Di Linh đã xác định xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào DTTS là hết sức quan trọng. 
 
Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, huyện Di Linh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, Huyện ủy luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ là người DTTS. Trong nhiệm kỳ, đã có 163 cán bộ là người DTTS được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước chuẩn hóa theo quy định; tỷ lệ cán bộ đồng bào được bố trí tại các cơ quan của huyện và các địa phương ngày càng tăng với 365 người (chiếm 13,4%).
 
Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào DTTS được quan tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ chỉ tiêu phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và hằng năm, chú trọng nâng cao chất lượng, quan tâm kết nạp đảng viên là người DTTS. Trong số 4.152 đảng viên trong Đảng bộ, có 789 đảng viên là người DTTS.
 
Các tổ chức đảng cơ sở không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên người DTTS mà còn phát huy tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, trở thành cầu nối, góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
 
Nhờ đó, các chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào DTTS được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng.
 
Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Các ngành chức năng quan tâm kiện toàn Hội già làng xã, tổ chức già làng thôn; đến nay, đã có 17 Hội già làng với 80 hội viên; toàn huyện hiện có 81 người uy tín. Từ đó, cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể tập trung tranh thủ, phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền cho bà con xóa đói giảm nghèo; giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, buôn... 
 
Theo ông K’Bung - già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Đinh Trang Hòa: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phối hợp, phát huy khá tốt vai trò già làng và người có uy tín trong việc vận động con em các hộ đồng bào DTTS đến trường; vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường, điện thắp sáng giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ngày càng nhiều hộ khá, giàu. 
 
Là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống (98%), trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Gia Bắc đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS. Đến nay, xã có 69 đảng viên là DTTS, chiếm tỷ lệ hơn 85% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Đa số đảng viên đồng bào DTTS gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như làm đường bê tông nông thôn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi... 
 
Còn tại xã Tân Thượng, tỷ lệ bà con là DTTS cũng chiếm hơn 80%, công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên là người DTTS cũng được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm, hàng năm kết nạp đảng viên là người DTTS từ 4-5 đồng chí. Đây là xã có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá tốt của huyện Di Linh. Sự sáng tạo trong điều hành của cấp ủy, sự gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên cùng với các chính sách dành cho vùng DTTS của Đảng, Nhà nước đã mang đến cho Tân Thượng một diện mạo nông thôn khởi sắc hơn theo từng ngày. Tỉ lệ hộ nghèo từ 11,40% trong năm 2016, đến cuối năm 2019 giảm chỉ còn 3,85%. Con số này minh chứng rõ sự đóng góp lớn của mỗi đảng viên DTTS tại địa phương trong công tác vận động bà con tăng gia sản xuất, là cầu nối gắn kết sự đồng thuận, nhất trí ý Đảng, lòng dân.
 
Đồng chí Vũ Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh cho biết: Những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bào DTTS nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng đồng bào DTTS ở Di Linh đã đóng góp rất lớn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương phát triển ổn định, văn minh, tiến bộ…
 
HỒNG VĨNH