Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI

12:10, 27/10/2021

(LĐ online) - Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 huyện, thành phố trong tỉnh...

(LĐ online) - Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 12 huyện, thành phố trong tỉnh để phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban MTTQ các địa phương và các vị chức sắc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong toàn tỉnh cùng tham dự.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với quan điểm chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 
 
Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII đặt ra mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 
 
Các đại biểu tham dự cũng được quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI với các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Lâm Đồng là tỉnh khá của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh khá toàn diện của cả nước, tự cân đối được ngân sách và có điều tiết nộp về Trung ương; năm 2045 Lâm Đồng là tỉnh trực thuộc Trung ương. 
 
Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã truyền đạt các nội dung Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 06 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 41 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Đồng thời, hội nghị đã chuyển tải bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 
 
Việc học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ những nội dung cốt yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI để từng bước triển khai, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đề ra.
 
NGUYỆT THU