Đức Trọng tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022

07:12, 02/12/2022
(LĐ online) - Chiều 2/12, UBND huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022
Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022
 
Các đồng chí: Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, đã tham dự hội nghị.
 
Trong năm 2022, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu vể đời sống, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, công tác an sinh - xã hội được chú trọng, đời sống của người dân được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng.
 
Quản lý nhà nước về quốc phòng có hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dân quân tự vệ năm 2019.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng
Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng
 
Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với chất lượng được nâng lên, đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19.
 
Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về quốc phòng, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cách mạng. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tự giác chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
 
Năm 2023, huyện Đức Trọng đặt ra 13 nhiệm vụ và 6 giải pháp; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 28 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh năm 2013, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan đến quốc phòng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước về tôn giáo; triển khai nhiều giải pháp tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước...
 
Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022; Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng.
 
N.MINH