Đam Rông: Giải quyết việc làm cho 1.344 lao động

06:12, 06/12/2019

Năm 2019, huyện Đam Rông có kế hoạch giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động...

Năm 2019, huyện Đam Rông có kế hoạch giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động. Kết quả, đến hết năm 2019, toàn huyện đã giới thiệu, giải quyết việc làm mới cho 1.344 lao động trong các lĩnh vực: Công nghiệp - xây dựng; nông - lâm - thủy sản và thương mại - dịch vụ, đặc biệt có 15 người đi XKLĐ tại các thị trường Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. 
 
Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, rà soát, thu thập thông tin về cung - cầu lao động; tạo điều kiện cho người dân, các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay để duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh và khuyến khích đa dạng hóa các ngành nghề, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động địa phương; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đưa thông tin về lao động đến với các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyển lao động. Ngoài ra, phối hợp với các công ty tuyển dụng lao động tuyên truyền giúp người dân nắm rõ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về công tác XKLĐ.  
 
LÊ TUẤN