Kịp thời ngăn chặn hơn 1 triệu 542 ngàn thư rác

06:02, 14/02/2020

Tiếp tục duy trì hệ thống phòng chống thư rác, sử dụng phương thức bảo mật cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh...

Tiếp tục duy trì hệ thống phòng chống thư rác, sử dụng phương thức bảo mật cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh và cập nhật các văn bản cảnh báo, quy chế, chính sách đảm bảo an toàn thông tin; năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời ngăn chặn hơn 1 triệu 542 ngàn thư rác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời hơn 450 lượt tin bài tuyên truyền, tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước phát tán trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội facebook và blog… Sở cũng đã chọn lọc đưa 9.825 lượt thông tin bài viết chính thống của Đảng và Nhà nước để phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái lên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội facebook và blog của các tổ chức, các hội và các thế lực thù địch với các tài khoản ảo, ẩn danh.
 
NGUYÊN THI